งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • หลักสูตรเร่งรัด  

 

วิทยากรหลักสูตรเร่งรัด

 
ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม วางแผนป้องกันภัยพิบัติ คอมพิวเตอร์องค์กร คอมพิวเตอร์กราฟิก และออกแบบเว็บไซต์ ที่เน้นการให้การอบรมด้วยวิทยากรที่มีความรู้ และความชำนาญเชี่ยวชาญในหัวข้ออบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้งานได้จริง

 

หากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่ ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรม ต้องการเปิดวิทยากรถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่่วมอาชีพ หรือน้องๆ ร่วมอาชีพ เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนาความรู้และฝีมือ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ กรุณาติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา


อ.ชาติชาย สุภัควนิช
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด BS. in Construction Management ศศ.ม. Certified Primavera Trainer วิศวกรควบคุม นักเขียนรับเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดูรายละเอียด
  อ.นที ฤดีสุขสกุล
Project Manager Solution B.Eng (โยธา) ม.สุรนารี M.Eng (Construction Management) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดูรายละเอียด
อ.กวี วิรุฬห์ธนกาญจน์
ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด วศ.บ. (โยธา) วิศวกรควบคุม สาขาโยธา (กว) ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์วิศวกรรม
ดูรายละเอียด
  อ.ทัศนันท์ วงษ์ลี้เจริญ
Planit Catalogue Creator สถ.บ.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดูรายละเอียด
       สินค้าที่เกี่ยวข้อง