งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • Oracle Primavera Contract Management

 
รหัส E202

หลักสูตรอบรม Oracle Primavera Contract Management

 

หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมการใช้โปรแกรม Oracle Primavera Contract Management  โดยมุ่งเน้นไปที่การควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการและการบริหารจัดการงานเอกสาร โดยหัวข้อรวมไปถึงเก็บบันทึก (logging) การติดตามเอกสารการขออนุมัติ (submittals) การบันทึกการติดต่อสื่อสารของโครงการ การประกวดราคา (awarding procurement items) การบริหารสัญญา (contracts) รายการการจัดซื้อ (purchase order) การเพิ่มลดงาน (change order) ชุดแบบก่อสร้าง (drawing sets) การประชุม บันทึกประจำวัน  การออกจดหมายเตือนล่าช้า ความปลอดภัยในสนาม บันทึกการโทรศัพท์(phone log) สัญญาประกันภัย  การค้นหาประเด็น (issues) และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น

ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรม สำหรับบริหารเอกสารงานก่อสร้างได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ผู้ใช้จะสามารถจัดกลุ่ม จัดเรียง กลั่นกรองเอกสารได้ใหม่ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานแบบหลาย ๆ โครงการและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ Primavera P6 ได้อีกด้วย

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•    สามารถทำเอกสารการขอนุมัติได้
 
•    สามารถเชื่อมโยงเอกสาร และสิ่งที่แนบมาเป็นประเด็นได้ 
•    สามารถสร้างรายการแจกแจงการจากผู้ติดต่อภายในโครงการได้ 
•    สามารถกำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ (Cost Worksheet)
•   สามารถกระจายมูลค่างานตามเอกสารลงในรายการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้  
•   สามารถบันทึก และตรวจสอบการบันทึกแบบก่อสร้างได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถใช้งาน Microsoft Windows และ Internet Explorer ได้ ควรมีความรู้ทางด้านลำดับขั้นตอนงานเอกสารต่างๆ มาก่อน และสำหรับ
ท่านที่ต้องการความเข้าใจถึง
ศัพท์ภาษาไทย-อังกฤษ ในการเรียกเอกสาร หรือลำดับขั้นตอนของข้อมูล

ระยะเวลา :
    2  วัน


เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 : 

 

•    แนะนำโปรแกรม Primavera Contract Management
•   
สร้างสมุดรายนามบริษัท (Contract List)
•   
การสร้างโครงการ  
•   
การติดตามแบบก่อสร้าง
•   
ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของโครงการ

•    การบันทึก และติดตามเอกสารการขออนุมัติ (Submittal) 
•   
เอกสารประเด็นโครงการ

 
วันที่ 2 : 

•   บันทึกการติดต่อสื่อสารของโครงการ
•   
การบริหารค่าใช้จ่ายของโครงการ 
•   
การประกวดราคา (Awarding Procurement Items)

•   การบริหารสัญญา การสั่งซื้อ และแนวโน้ม 
•   
การบริหารจัดการงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Change Management)
•   
การจัดการงวดงานที่สำคัญ 
•   
ขั้นตอนการขออนุมัติ 
•   
การปรับแต่ง Layouts


ภาพบรรยากาศการอบรม