งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • วิศวกรรมโครงสร้าง  
  • หลักการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension)

 
รหัส EK02

หลักสูตรอบรมการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension)

 
ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารสูง คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสาธารณะทั่วไปในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้ว  วิศวกรโครงสร้างมักจะเลือกออกแบบก่อสร้างเป็นระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบไร้คาน (Post-Tension Flat Slab) เพราะสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบพื้นอื่นๆ เพราะไม่ต้องทำคาน หรือ สามารถทำท่อต่าง ๆ ได้ง่าย สามารถออกแบบให้มีช่วงเสาได้กว้าง และสามารถลดระดับความสูงอาคารลงได้

ทำให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งที่วิศวกรโยธา วิศวกรโครงสร้าง หรือแม้กระทั่งสถาปนิกและช่างเทคนิคควรผ่านการอบรมเป็นอย่างยิ่งเพราะหลักสูตรนี้ จะเป็นการปูพื้นฐานการออกแบบก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรงซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจการหลักการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเข้าใจเทคนิคในการออกแบบ การเลือกระบบการคำนวณข้อพิจารณาในการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   เข้าใจหลักการและเหตุผลในการเลือกใช้พื้นคอนกรีตอัดแรงได้เป็นอย่างดี
•   สามารถเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบพื้นอาคารได้อย่างเหมาะสม
•   สามารถตรวจสอบรายการคำนวณพื้นคอนกรีตอัดแรงได้
•   สามารถออกแบบพื้นอาคารได้ ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการใช้โปรแกรมออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


มีความรู้เรื่องการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC Design)

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   หลักการเลือกพิจารณาออกแบบก่อสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงอาคาร : ข้อดีและข้อเสีย
•   วิธีการวิเคราะห์พื้นคอนกรีตไร้คาน ด้วยคอนกรีตอัดแรง (Post Tensioning) การกำหนดความหนาพื้นที่เหมาะสม
•   แรงกระทำและพิจารณาในการออกแบบพื้นอัดแรง เช่น แรงที่กระทำจากด้านข้างเข้าพื้นอาคาร การถ่ายแรงบริเวณปล่องลิฟท์
     และบันได
การเสริมเหล็กกันร้าว แรงเฉือนบริเวณหัวเสา และแป้นหัวเสา (Drop Panel) การลดระดับพื้นอาคาร
•   การวิเคราะห์ระยะแอ่นตัวของพื้นคอนกรีตอัดแรง

•   การเลือกใช้โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน
•   การตรวจสอบการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง การวางลวดอัดแรง การดึงลวด การเสริมเหล็ก การตั้งไม้แบบ
•   กรณีตัวอย่างการออกแบบก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรงภาพบรรยากาศการอบรม