งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • Primavera P6 Professional Advanced

 
รหัส 106
   


หลักสูตรอบรม Primavera P6 Professional Advanced


หลักสูตรนี้เหมาะกับทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้ฟังก์ชั่นในการใช้งานโปรแกรม Primavera แบบขั้นสูง เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตร Primavera P6 Professional Fundamentals


หลักสูตรนี้จะเน้นการกำหนดและวิเคราะห์การใช้งาน Resource, Cost แบบขั้นสูง, การปรับแก้และวิเคราะห์ Resource ในกรณีที่ Resource มีอย่างจำกัด (Leveling Resource), การกำหนดข้อมูล Duration Type, Percent Complete Type อย่างถูกต้อง, เทคนิคในการวัดเนื้องานด้วย Earned Value Analysis, การกำหนดตัวแปรในการ Scheduling แบบขั้นสูง, เรียนรู้การเป็น Primavera Admin, การใช้คำสั่ง Global Change ในการแก้ไขข้อมูลโครงการ


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

   สามารถกำหนดและวิเคราะห์การใช้งาน Resource, Cost แบบขั้นสูง
   ปรับแก้และวิเคราะห์ Resource ในกรณีที่ Resource มีอย่างจำกัด (Leveling Resource)
   กำหนดข้อมูล Duration Type, Percent Complete Type อย่างถูกต้อง
   เข้าใจการวัดเนื้องานด้วย Earned Value Analysis
   การเป็น Primavera Adminข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


   ผ่านการเรียนรู้หลักสูตร Primavera P6 Professional Fundamentals  ระยะเวลา :    2  วัน

 

เนื้อหาหลักสูตร :


วันที่ 1 :


   การวิเคราะห์ Resource และ Role
   การใช้งาน Resource Assignments Window
   การวางแผนการใช้งาน Resource ด้วย Resource Curve
   การวางแผนการใช้งาน Resource แบบกำหนดเอง
   การ Leveling Resource
   การสร้าง Financial Period เพื่อเก็บค่า Actual
   การใช้งาน Duration Type
   การกำหนด Percent Complete Type
   เทคนิคการวิเคราะห์โครงการด้วย Earned Value Analysis


วันที่ 2 :


   การคำนวณ Scheduling ขั้นสูง
   การใช้งาน Timescaled Logic Diagrams
   หลักการการบริหารหลายๆโครงการ
   การกำหนดสิทธิ Users และการเป็น Admin
   การสร้าง User Define Field และการใช้คำสั่ง Global Change
   การสร้าง Project Codes
   การ Summarize Project Data และ Job Services
   การกำหนด Auto Compute Actuals
   การ Importing และ Exporting Data


 


ภาพบรรยากาศการอบรม