งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • Primavera P6 Professional Fundamentals

 
รหัส 102

หลักสูตรอบรม Primavera P6 Professional Fundamentals

 


หลักสูตรนี้เหมาะกับทุกท่านที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้การใช้โปรแกรมบริหารโครงการด้วย Primavera ท่านจะได้เรียนรู้หลักการในการวางแผนแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น,วางแผนงานโครงการ,ปฏิบัติงาน,ควบคุมโครงการ จนถึงการปิดโครงการเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการทดลองปฏิบัติ (Workshops) ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น การสร้างฐานข้อมูลมาตรฐานของบริษัท (Global Data), การสร้างโครงการในรูปแบบต่างๆ (Project), การแตกหมวดงาน (WBS), การสร้างกิจกรรม (Activity), การสร้างเส้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม (Relationship), เข้าใจหลักการในการคำนวณแผนงานตาม CPM, การกำหนดข้อจำกัดในการทำงาน (Constraint), การใส่ค่าใช้จ่ายเข้าไปในแผนงานด้วย Resource และ Expense, การสร้าง Baseline, การรายงานความก้าวหน้าโครงการ (Progress) เพื่อเปรียบเทียบกับแผนงานที่ตั้งเป้าไว้ในรูปแบบ s-curve

 

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

   สามารถสร้างโครงการ หมวดงาน กิจกรรม และทรัพยากร
   คำนวณแผนงานตาม CPM ได้
   วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร และต้นทุน
   แก้ไข ปรับปรุงแผนงานได้เองตามความต้องการ
   เปรียบเทียบแผนงานปัจจุบัน และแผนงานเป้าหมายได้ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

   สามารถใช้งาน MS Windows ได้
   มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Project management จะเข้าใจได้เร็วขึ้น

 ระยะเวลา :    3  วัน 


เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :


   วงจรชีวิตของการบริหารโครงการ
   เข้าใจข้อมูลของโปรแกรม และโมดูลการใช้งาน
   สำรวจการใช้โปรแกรมเบื้องต้น
   สร้างโครงการ (Project)
   สร้างหมวดงาน Work Breakdown Structure (WBS)
   สร้างกิจกรรม (Activities)วันที่ 2 :

   สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม (Relationships)
   คำนวณแผนงาน (Scheduling)
   การกำหนดข้อจำกัดในการทำงาน (Constraint)
   การบริหารเอกสารโครงการ
   การสร้างมุมมองและรายงาน (Layouts)วันที่ 3 :

   การกำหนดและสร้างทรัพยากร (Roles and Resources)
   การระบุทรัพยากร (Resources) และ ค่าใช้จ่ายเข้าไปในแผนงาน (Expense)
   เทคนิคการปรับแผนให้เหมาะสม
   การบันทึกแผนงานที่ตั้งไว้ (Baseline)
   สร้างรายงาน
   การรายงานความก้าวหน้าโครงการในรูปแบบต่างๆ
   การวิเคราะห์แผนงานด้วย S-curveทดลองปฏิบัติ (Workshop) :


   การสร้างโครงการ (Project)
   การสร้างหมวดงาน (WBS)
   การเพิ่มกิจกรรม (Activities)
   การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม (Relationships)
   การคำนวณแผนงาน (Scheduling)
   การจัดรูปแบบมุมมองแผนงาน (Layouts)
   การกำหนดทรัพยากร และค่าใช้จ่าย (Resource and Expense)
   การบันทึกแผนงานที่ตั้งไว้ (Baseline)
  การรายงานความก้าวหน้าโครงการ (Progress)
ภาพบรรยากาศการอบรม