งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • การบริหารโครงการ (PM)  
  • Resource Management in Oracle Primavera P6 Web Access

 
รหัส 107

หลักสูตรอบรม Resource Management in Oracle Primavera P6 Web Access

 
หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารโครงการที่มุ่งเน้นทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากร โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานแนวคิดในการบริหารจัดการ ทรัพยากร ด้วยการเพิ่มทรัพยากรลงในแหล่งทรัพยากรส่วนกลางขององค์กร (Enterprise resource pool) การวางแผนความต้องการในการใช้ทรัพยากรของโครงการในอนาคต การกำหนดทรัพยากรในโครงการปัจจุบันและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรทั้งหมดที่มีจะถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภา


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   
สามารถกำหนดจำนวนหน่วยการทำงานสูงสุดต่อเวลาทำงาน และราคาต่อหน่วยได้
•   
สามารถระบุทรัพยากรที่ระดับโครงการ หรือระดับหมวดงานได้
•   
สามารถจัดสรรทรัพยากร โดยอ้างอิงจากค่าสัดส่วนร้อยละได้
•   
สามารถใช้แท็บ Usage ช่วยในการวิเคราะห์การใช้หน่วยทรัพยากร และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ได้  
•   
สามารถใช้แท็บ Usage ช่วยในการวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรตามบทบาทหน้าที่ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้
•   สามารถกรองข้อมูลเพื่อแสดงใน portlets ได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถใช้งาน MS Windows ได้
และผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมหลักสูตร Oracle Project Management in Primavera P6 

ระยะเวลา :
    1  วันเนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   แนะนำโปรแกรม Primavera
•   อธิบายภาพรวม และชี้ให้เห็นถึงส่วนต่าง ๆ
•   การใช้งาน dashboards
•   การดูแล และการจัดการแหล่งทรัพยากร (Resource Pool) 
•   การสร้างกลุ่มของทรัพยากร 
•   การวางแผนงบประมาณแบบ บนลงล่าง (Top-down Budgeting)
•   การวางแผนการใช้งานทรัพยากร 
•   การจัดการ และการจัดสรรการใช้ทรัพยากร 
•   การร้องขอทรัพยากรมาใช้งานภาพบรรยากาศการอบรม