งานสัมมนา

รายละเอียด


  • Autodesk BIM  
  • Autodesk BIM  
  • Revit Structure- Advanced

 
รหัส ABS06
 

หลักสูตรอบรม การใช้ Autodesk Revit Structure ระดับสูง

 
หลักสูตรการใช้ Autodesk Revit Structure ระดับสูง จะช่วยให้วิศวกรโครงสร้างพนักงานเขียนแบบโครงสร้างและนักประมาณราคา สามารถสร้างโมเดลอาคารเป็น 3 มิติได้ หรือใช้ไฟล์จาก Revit Architecture มาทำงานโมเดลโครงสร้างอาคารได้ต่อเนื่องหรือการนำไฟล์จากโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง (Structural Analysis and Design) มาสร้างโมเดลอาคารได้

ผู้รับการอบรมจะได้เรียนการใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่จำเป็นของโปรแกรมในการโมเดลโครงสร้างอาคารการผสมไฟล์โมเดลโครงสร้างอาคาร (Structural Model) และโมเดลสถาปัตยกรรมอาคาร (Architectural Model) เข้าด้วยกัน เมื่อโมเดลอาคาร เสร็จแล้ว การเขียนแบบรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็กลงในโมเดลอาคารเป็น 3 มิติ เพื่อแสดงการเสริมเหล็กตลอดจนเรียนคำสั่งการเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง คสล. และเหล็กรูปพรรณเบื้องต้น

หลักสูตรอบรมนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Revit Structure ทำงานได้ เป็นอย่างดีพร้อมเป็นพื้นฐานในการใช้งานกับโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis เพื่อ ช่วยวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง ให้ทำงานได้ครบวงจรได้มากขึ้น
 
 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

 
•   สามารถโมเดลโครงสร้างอาคารเป็น 3 มิติได้
•   สามารถเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง ขั้นพื้นฐานได้
•   สามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อด้านการเขียนแบบ คสล. และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณได้ 

 

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 
ผ่านการอบรมในหลักสูตร
การใช้ Autodesk Revit Structure ระดับพื้นฐาน มาก่อน

 
ระยะเวลา :    2 วัน