งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมงานดิน  
  • วิศวกรรมงานดิน  
  • การออกแบบเสาเข็มพืด

 
รหัส SK02

หลักสูตรอบรมการออกแบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile)

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบ Sheet Pile เหมาะสำหรับวิศวกรโยธาที่ต้องทำงานเกี่ยวกับงานขุดลอก งานบ่อบำบัดน้ำเสีย งานป้องกันฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง จำเป็นต้องเข้าใจถึง พฤติกรรมของ Sheet Pile ที่ป้องกันการพังทลายของดิน แต่ละแหล่งได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของแรงดันด้านข้างของดินแต่ละชนิดที่กระทำต่อ Sheet Pile
•   สามารถออกแบบ Sheet Pile ป้องกันงานขุดบริเวณดินทราย
•   สามารถออกแบบ Sheet Pile ป้องกันงานขุดบริเวณดินเหนียว
•   สามารถตรวจสอบและป้องกันการ Heave ของดินก้นบ่อ
•   สามารถเข้าใจวิธีการติดตั้ง Sheet Pile
 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 
วิศวกรโยธา เคยเรียนวิชา SOIL MECHANISE มาบ้าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานดินมาก่อน


ระยะเวลา :    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   ชนิดของ Sheet Pile
•   ชนิดของดินมีผลต่อแรงผลัก Sheet Pile

•   ตำแหน่งทีเหมาะสมของ Deadman
•   หลักการออกแบบ Sheet Pile
•   Cantilever Sheet Pile ฝังในทราย
•   Angchorage Sheet Pile ฝังในทราย
•   Angchorage Sheet Pile ฝังในดินเหนียว
•   ตัวอย่างงาน Sheet Pile  ต่าง ๆ
•   ตอบปัญหา

•   สรุปบทเรียนเกี่ยวกับ Sheet Pile


ภาพบรรยากาศการอบรม