งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมงานดิน  
  • วิศวกรรมงานดิน  
  • การสำรวจดิน (Soil Test)

 
รหัส SK01  


หลักสูตรอบรม BIM เทคนิคการอ่านและวิคราะห์ผลการสำรวจ (Soil Test)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับวิศวกรโยธา (Structure, Soil) เพื่อที่จะทำงานออกแบบรากฐานของอาคารทั้งรากฐานแบบตื้นและรากฐานเสาเข็ม รวมถึงการอ่านรายงานการสำรวจดิน การทดสอบเสาเข็มตามกฎกระทรวง Compaction and Control

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถจำแนกดินทางวิศวกรรมได้
•   สามารถอ่าน และตรวจสอบผลใน Soil Repot เป็น
•   สามารถออกแบบฐานรากแบบตื้นได้  
•   สามารถออกแบบฐานรากเสาเข็ม 
          - เสาเข็มบริเวณดินเหนียว 
          - เสาเข็มบริเวณดินทราย 
          - เสาเข็มที่ฝังในดินเหนียว และดินทราย 
•   สามารถทราบการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม และการแปรผล
•   สามารถควบคุมงานบดอัด งานถมดิน

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
 
วิศวกรโยธา, โครงสร้าง, เทคนิคธรณี เคยเรียนวิชา SOIL MECHANISE มาบ้าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานดินมาก่อน


ระยะเวลา :    1  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   อธิบายเกี่ยวกับการทดสอบดินเบื้องต้น
•   การจำแนกดินทางวิศวกรรม
•   การอ่านค่า Soil Report และตรวจสอบผลที่ได้จาก Soil Report
•   การออกแบบฐานรากแบบตื้น
•   การออกแบบฐานรากเสาเข็ม 
          - เสาเข็มบริเวณดินเหนียว 
          -
เสาเข็มบริเวณดินทราย 
             - เสาเข็มที่ฝังในดินเหนียว และดินทราย 
•   การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม และการแปรผล
•  
งานบดอัด การเลือกวัสดุ การทดสอบและการควบคุม
•   ตอบปัญหา
•   สรุปบทเรียน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม