งานสัมมนา

รายละเอียด

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (Twoplus Training Center Student Trainee Program)
  • About 
  • academic 
  • โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (Twoplus Training Center Student Trainee Program)  

 
รับนักศึกษาฝึกงาน

 
โครงการรับนักศึกษา เข้าฝึกงานจริง ระดับ ปวส. ปริญญาตรี โท ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ การขาย GIS การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ E-commerce

เข้าฝึกงานแบบสหกิจศึกษา (1 เทอมการศึกษา) และ 45 วัน โดยรับฝึกงานตลอดทั้งปี หากนักศึกษาท่านใดสนใจ ติดต่อขอฝึกงาน พร้อมเสนอผลงานที่เคยทำ ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งจะสามารถได้ทำงานประจำกับ ทูพลัส ซอฟท์
     
เอกสารประกอบการสมัครฝึกงาน
1. ประวัติตัวเองแบบย่อ pdf,doc โดยแจ้งรายละเอียด

  1.1 เป้าหมายหลังจบการศึกษา

  1.2 ระบุงานอดิเรกที่ชอบ หรือ สะสม หรือ ความสามารถพิเศษ

  1.3 ลักษณะงานที่ต้องการฝึก

  1.4 ความถนัดด้านคอมพิวเตอร์

  1.5 ครอบครัวประกอบอาชีพ

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

3. สำเนา Transcript

 
ระดับการศึกษา :   ปวส., ปริญญาตรี
เพศ :   ชาย หญิง
กำลังศึกษาในชั้นปี :   ปี 3, 4 หรือ ปีสุดท้ายของการศึกษา
ระยะเวลาการฝึกงาน :   2 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา
ช่วงเวลาฝึกงาน :   ตลอดทั้งปี ทุกภาคการศึกษา
เวลาฝึกงาน :   8:00 -17:00 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
คอมพิวเตอร์ :   นักศึกษาที่มี Notebook ต้องนำเครื่องมาเอง (หากมี)
สาขาที่รับฝึกงาน :   สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ เขียนแบบก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
    นิเทศน์ บริหารธุรกิจ การตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ ถ่ายภาพ ศิลปกรรม กราฟฟิก
    บริหารบุคคล บัญชี
ลักษณะการฝึกงาน :   ออกแบบอาคาร พัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก ทำโบว์ชัวร์ (Brochure) ปรับปรุงข้อมูลใน
    เว็บไซต์ การตลาดออนไลน์
Social Media การขาย การประชาสัมพันธ์ พัฒนาระบบงานแปลภาษา งานจัดฝึกอบรม 
    ดูงาน
ใบประกาศนียบัตร :   นักศึกษาที่ผ่านการทำงานจริงและมีผลงานที่เป็นที่พอใจจะได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) ในโครงการ Twoplus
    Student Trainee Program ส่วนนักศึกษาที่มีเวลาครบผลงานทั่วไปจะได้รับการรับรองการผ่านงาน และประเมินผลการ
    ฝึกงานให้กับทางสถาบัน
เงื่อนไข :   ผลงาน หรืองานที่ทำในบริษัทจะต้องเก็บเป็นความลับ และเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว***
การรับสมัคร

:   หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง
1.  Email มาที่ (marketing.thainanohouse@gmail.com)
2.  ทาง Fanpage Twoplussoft

 
 
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานกับ บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด