งานสัมมนา

รายละเอียด


  • วิศวกรรมโยธา จราจร  
  • วิศวกรรมโยธา จราจร  
  • การใช้โปรแกรม UC Win/Road Advanced

 
รหัส RS04

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม UC Win Road Advanced

โปรแกรม UC-Win/Road เป็นโปรแกรมจำลอง 3 มิติ เสมือนจริง (Virtual Reality) แบบ Real  time  สามารถสร้างการจำลองโครงการเสมือนจริง เพื่อการนำเสนอการออกแบบ หรือการจำลองขั้นตอนการก่อสร้าง จัดทำงบประมาณ ทำประชาวิจารณ์ วิเคราะห์ความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการบริหารหน่วยงาน อบต.โดยครอบคลุมตั้งแต่ งานอาคาร ถนน ทางด่วน  สะพาน ภูเขา เขื่อน รถไฟ  รถไฟฟ้าใต้ดิน เรือ หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยสร้างเป็นภาพเสมือนจริงเคลื่อนไหวได้กำหนดทิศทางของรถยนต์  ความเร็ว กลางวัน กลางคืนได้จำลองสภาพอากาศ เช่น ฝนตก เกิดหมอก เป็นต้น โดยสามารถนำเข้าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือ GIS  เป็นจุดพิกัด ในการเริ่มต้นการสร้างโมเดล UC-Win/Road ยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม CAD อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย และยังสามารถสร้างวิดีโอไฟล์สำหรับงาน Presentation ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

โดยหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึงหลักสูตรการใช้โปรแกรม UC-Win/Road ในการออกแบบการจราจรบนพื้นที่ตัวอย่างจากภาพถ่ายดาวเทียม ขั้นพื้นฐานแบบ 3 มิติ  ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย และ สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้งานเองได้จริง และ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และการนำเสนองานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•   สามารถออกแบบถนน สะพาน อุโมงค์ 3 มิติ ขั้นสูงได้
•   สามารถสร้างและจำลองสภาพการจราจรแบบ Real Time จากข้อมูลสำรวจได้
•   สามารถสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง จากข้อมูลสำรวจได้
•   สามารถสร้างไฟล์วิดีโอจากมุมมองที่ต้องการได้
•   สามารถสร้างไฟล์วิดีโอเพื่องาน Presentation ได้

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการ windows ได้ มีความรู้ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมได้


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•   ทบทวนการใช้คำสั่งบนหน้าจอของ UC-Win/Road
•   การเปิดไฟล์งาน
•   การสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ การเพิ่มเลนถนน การใส่ Ramp
•   การตั้งค่ามุมเอียงของถนน ขนาดฟุตบาท
•   การสร้าง Intersection แบบต่างๆและการตั้งค่า Drive Path


วันที่ 2 :


•   การกำหนดสัญญาณจราจรอย่างละเอียด
•   การใส่วัตถุ อาคาร บริเวณโดยรอบ จากข้อมูลสำรวจ
•   การใส่ Road Obstructions
•   การสร้าง Scripts และ AVIภาพบรรยากาศการอบรม