งานสัมมนา

รายละเอียด

  • วิทยากร  
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ  

 

วิทยากร

 

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ด้านการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม วางแผนป้องกันภัยพิบัติ คอมพิวเตอร์องค์กร คอมพิวเตอร์กราฟิก และออกแบบเว็บไซต์ ที่เน้นการให้การอบรมด้วยวิทยากรที่มีความรู้ และความชำนาญเชี่ยวชาญในหัวข้ออบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้งานได้จริง

 

หากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่ ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรม ต้องการเปิดวิทยากรถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่่วมอาชีพ หรือน้องๆ ร่วมอาชีพ เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนาความรู้และฝีมือ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ กรุณาติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา


ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรม ปฐพีและฐานราก ปริญญาเอก Civil Engineering (Soil Engineer) Utah State University, USA.
ดูรายละเอียด
สินค้าที่เกี่ยวข้อง