งานสัมมนา

รายละเอียด

พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาประเทศ


 

 
เรียน ท่านสถาปนิก วิศวกร และ ผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่ซับซ้อนเพราะต้องเกี่ยวข้องกับความรู้หลากหลายศาสตร์ตั้งแต่สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า สุขาภิบาล บัญชี การเงิน การตลาด และอื่นๆ
 
ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนให้เทียบเท่าในระดับสากล โดยเฉพาะประเทศไทยเราต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเชี่ยน (AEC)

ศูนย์อบรม ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์อบรมด้านการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นมากว่า 10 ปี มีหลักสูตรการอบรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกอบรมได้ตามความเหมาะสม ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมเป็นจำนวนมากจากองค์กรเอกชน ราชการ และ สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ

โดยทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ได้พยายามออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยแนะนำเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเทศไทย มาให้ผู้ที่สนใจได้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับสถาปนิก วิศวกร ในประเทศ และให้องค์กรสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

ขอแสดงความนับถือ

อ. ชาติชาย สุภัควนิช

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด