งานสัมมนา

รายละเอียด

  Review จากลูกค้าอบรม
  • Review จากลูกค้าอบรม  

Review จากลูกค้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
 

บทสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

 

หากท่านต้องการสมัครอบรม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายอบรม คลิกที่นี่

 


อบรมหลักสูตรการใช้ Autodesk Revit MEP 2014 ขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

 

 


อบรม Workshop การสร้างบ้านอิฐบล็อค นาโน ด้วยตนเอง รุ่นที่ 17 เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557